2015 Tour of Utah Stage 2 Peloton passes Eli's Wagon Land

2015_ToU_Stg02_Scenic_Peloton_Wagons
2015 Tour of Utah Stage 2 Peloton passes Eli's Wagon Land